[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>Av&iacute;s Legal<\/p>\r\n<p>Per donar compliment amb l&rsquo;establert a la Llei 34\/ 2002 , del 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informaci&oacute; i de comer&ccedil; electr&ograve;nic, a continuaci&oacute; s&rsquo;indiquen les dades d&rsquo;informaci&oacute; general d&rsquo;aquest lloc web:&nbsp;<br \/> <br \/> <strong>Objecte:<\/strong><br \/> Aquestes condicions generals (a partir d'ara les \"Condicions Generals\") regulen l&rsquo;&uacute;s de tots els serveis d&rsquo;aquest lloc web (a partir d'ara \"el portal\") que la companyia amb domicili a (a partir d'ara \"l&rsquo;empresa\") posa a disposici&oacute; dels usuaris d&rsquo;internet. Per la mera utilitzaci&oacute; del Portal l&rsquo;usuari expressa la plena acceptaci&oacute; i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per la empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen aix&iacute; mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d&rsquo;instruccions que &eacute;s posin en el seu coneixement, en relaci&oacute; amb continguts o serveis concrets, que contemplen amb lo previst en aquestes Condicions Generals en quant no s&rsquo;oposin a elles.&nbsp;<br \/> <br \/> <strong>Exclusi&oacute; de responsabilitat pel funcionament del Portal i els seus serveis.<\/strong><br \/> L&rsquo;empresa no garanteix la disponibilitat i continu&iuml;tat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, l&rsquo;empresa avisar&agrave; pr&egrave;viament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. L&rsquo;empresa no &eacute;s responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o de continu&iuml;tat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l&rsquo;acc&eacute;s a les distintes p&agrave;gines web del Portal o aquelles des de les que &eacute;s presten determinats serveis.&nbsp;<br \/> <br \/> <strong>Exclusi&oacute; de responsabilitat sobre la informaci&oacute; gr&agrave;fica disponible en el portal.<\/strong><br \/> Tota la documentaci&oacute; gr&agrave;fica inclosa en aquesta p&agrave;gina Web referent a les distintes promocions o bens immobles, es merament orientativa i est&agrave; sotmesa a possibles canvis exigits per l&rsquo;evoluci&oacute; t&egrave;cnica dels projectes i la seva execuci&oacute;.&nbsp;<strong>EN CAP CAS AQUESTA INFORMACI&Oacute; CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.&nbsp;<\/strong>.&nbsp;<br \/> <br \/> <strong>Llei de consumidors<\/strong><br \/> La informaci&oacute; de cada promoci&oacute; amb productes per la seva comercialitzaci&oacute;, &eacute;s orientativa i de car&agrave;cter general, estant subjecta a possibles canvis. Tota la informaci&oacute; relativa al R. D. 515\/89 del 21 d&rsquo;Abril, &eacute;s troba a disposici&oacute; dels compradors amb les oficines de l&rsquo;empresa.&nbsp;<br \/> <br \/> <strong>Utilitzaci&oacute; del Portal i dels serveis pels usuaris.<\/strong><br \/> Nom&eacute;s en el cas que hagi obtingut pr&egrave;via i expressa autoritzaci&oacute; espec&iacute;ficament atorgada al efecte per part de l&rsquo;empresa, l&rsquo;usuari s&rsquo;abstindr&agrave; d&rsquo;obtenir o d&rsquo;intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gr&agrave;fics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, v&iacute;deos, software i en general qualsevol classe de material accessible a trav&eacute;s del portal o dels serveis emplenant per ells, mitjans distints dels que s&rsquo;hagin posat a la seva disposici&oacute;, en aquest efecte o dels que emplenin habitualment a aquest efecte en internet.&nbsp;<br \/> <br \/> <strong>Exclusi&oacute; de responsabilitat dels continguts.<\/strong><br \/> L&rsquo;empresa no &eacute;s en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidi&agrave;ria, per cap contingut, informaci&oacute;, comunicaci&oacute;, opini&oacute; o manifestaci&oacute; de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l&rsquo;usuari o qualsevol persona o entitat i que &eacute;s comuniqui, difondre, transmetre o exhibir a trav&eacute;s dels serveis del Portal.&nbsp;<br \/> <br \/> <strong>Exclusi&oacute; de responsabilitat pels continguts i serveis allotjats fora del Portal.<\/strong><br \/> El Portal posa a disposici&oacute; dels usuaris dispositius t&egrave;cnics d&rsquo;enlla&ccedil;os, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l&rsquo;acc&eacute;s a p&agrave;gines web o llocs que s&oacute;n gestionats per tercers. L&rsquo;empresa no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidi&agrave;ria sobre aquestes p&agrave;gines web o sites.&nbsp;<br \/> <br \/> <strong>Propietat Intel&middot;lectual i Industrial.<\/strong><br \/> Tots els continguts aix&iacute; com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les p&agrave;gines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel&middot;lectual de l&rsquo;empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l&rsquo;acc&eacute;s a les p&agrave;gines web del Portal implica cap tipus de ren&uacute;ncia, transmissi&oacute; o cessi&oacute; total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d&rsquo;utilitzaci&oacute;, alteraci&oacute;, explotaci&oacute;, reproducci&oacute;, distribuci&oacute; o comunicaci&oacute; p&uacute;blica sobre els continguts o b&eacute;ns de propietat industrial sense la pr&egrave;via i expressa autoritzaci&oacute; espec&iacute;ficament atorgada a tal efecte per part de l&rsquo;empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar c&ograve;pies per l&rsquo;&uacute;s personal i exclusiu de l&rsquo;usuari, els quals deuran exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislaci&oacute; aplicable.&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

Avís Legal

Per donar compliment amb l’establert a la Llei 34/ 2002 , del 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web: 

Objecte:
Aquestes condicions generals (a partir d'ara les 'Condicions Generals') regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d'ara 'el portal') que la companyia amb domicili a (a partir d'ara 'l’empresa') posa a disposició dels usuaris d’internet. Per la mera utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per la empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que és posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen amb lo previst en aquestes Condicions Generals en quant no s’oposin a elles. 

Exclusió de responsabilitat pel funcionament del Portal i els seus serveis.
L’empresa no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, l’empresa avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. L’empresa no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les distintes pàgines web del Portal o aquelles des de les que és presten determinats serveis. 

Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el portal.
Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina Web referent a les distintes promocions o bens immobles, es merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL. 

Llei de consumidors
La informació de cada promoció amb productes per la seva comercialització, és orientativa i de caràcter general, estant subjecta a possibles canvis. Tota la informació relativa al R. D. 515/89 del 21 d’Abril, és troba a disposició dels compradors amb les oficines de l’empresa. 

Utilització del Portal i dels serveis pels usuaris.
Només en el cas que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada al efecte per part de l’empresa, l’usuari s’abstindrà d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, software i en general qualsevol classe de material accessible a través del portal o dels serveis emplenant per ells, mitjans distints dels que s’hagin posat a la seva disposició, en aquest efecte o dels que emplenin habitualment a aquest efecte en internet. 

Exclusió de responsabilitat dels continguts.
L’empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que és comuniqui, difondre, transmetre o exhibir a través dels serveis del Portal. 

Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis allotjats fora del Portal.
El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o llocs que són gestionats per tercers. L’empresa no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites. 

Propietat Intel·lectual i Industrial.
Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals deuran exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable. 


Cargando datos. Un momento, por favor...